Rzeczoznawca budowlany świadczy usługi w zakresie:

 • ocena, analiza i weryfikacja projektów budowlanych;
 • przeprowadzanie procedury legalizacji i procedury naprawczej w procesie budowlanym (art. 48-49 i 50-51 Prawa budowlanego) a w szczególności:
  • doprowadzanie obiektu budowlanego, wykonywanego bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, bądź też pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej, do legalizacji samowoli budowlanej, zgodnie z art. 48 i 49 ustawy Prawo Budowlane;
  • przeprowadzanie procedury naprawczej w przypadku wykonywania robót budowlanych w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków zawartych w pozwoleniu na budowę, zgodnie z art. 50 i 51 ustawy Prawo Budowlane;
 • przygotowanie dokumentów wymaganych do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu, do  odbiorów wykonanych obiektów budowlanych lub potrzebnych do złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie;
 • przygotowanie obiektu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli przez organ nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 59a ustawy Prawo Budowlane;
 • ocena, analiza i weryfikacja procesu inwestycyjnego w kontekście przepisów Prawa budowlanego i przepisów okolicznych;
 • wykonywanie ekspertyz w kontekście możliwości uzyskania zgody na odstępstwo od  obowiązujących przepisów technicznych w kontekście wymogów Sanepidu i P.poż.;
 • ocena stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym;
 • weryfikacja prawidłowości wykonanych robót budowlanych, w tym weryfikacji w szczególności zasadności roszczeń inwestorów z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych (niezgodności z zasadami sztuki budowlanej);
 • sprawdzanie zgodności wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym;
 • kontrola techniczna utrzymania obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym;
 • analiza przyczyn pęknięć ścian, fundamentów, elementów konstrukcyjnych;
 • analiza przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji w zakresie konstrukcyjno-budowlanym (naruszeń stateczności budynku).